Privacy Policy

Laatste update 12 augustus 2020

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop vermelde dienstverlening.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid.

Integriteit en betrouwbaarheid zijn fundamentele waarden. Daarom sta ik, Hilda Schouppe, achter de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van privacy, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld; op welke wijze ik jouw gegevens opsla, hoe ik jouw gegevens tegen misbruik bescherm en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Dat houdt in dat er met de informatie die je mij ter beschikking stelt (naam, adres, telefoonnummer, email adres, mutualiteit, btw nr, geboortedatum), zeer zorgvuldig wordt omgegaan. Deze gegevens zijn nodig om registratie en aanmelding zo doeltreffend en soepel mogelijk te laten verlopen. Wanneer je de website gebruikt, http://hildaschouppe.be of wanneer je je gegevens aanlevert via telefoon of email, of als je je registreert voor deelname aan een groepsactiviteit, ga je akkoord met het verzamelen van deze gegevens en het gebruik ervan zoals beschreven in dit document. Ik verwerk uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor mijn dienstverlening.

Bij een algemene mailing, ter kennisgeving van veranderingen of aankondigingen wat betreft het functioneren van de praktijk, mag je een verzoek tot wissen richten aan Hilda Schouppe.

Je mag mij verzoeken om je gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen op elk gewenst moment door contact op te nemen met hildaschouppe@scarlet.be of telefonisch via +32 479 39 07 88.

Kleine wijzigingen in deze privacyverklaring zullen mogelijks worden aangebracht en geïmplementeerd wanneer reglementen of de geleverde dienstverlening veranderen.

Verwerkingsdoeleinden

Ik verzamel en verwerk de persoonsgegevens voor cliëntenbeheer (o.a. cliëntenadministratie, facturatie, …), om jou te voorzien van informatieve nieuwsberichten over de dienstverlening, tarieven en andere informatie dienstig voor de activiteiten van de onderneming.

Dossier

Kom je bij mij langs voor psychotherapie, wordt er een persoonlijk dossier aangemaakt waarin jouw persoonlijke gegevens terechtkomen.

Jouw emailadres, je vestigingsadres, btw nr en naam gebruik ik om, zo gewenst, te factureren. Ook gebruik ik deze gegevens om eventuele klachten of geschillen te behandelen.

Ik verzamel of verwerk nooit persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd.

Derden

Het kan zijn dat ik (in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld gerechtelijk onderzoek)  je gegevens met anderen moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. In geen geval verkoop ik je gegevens aan derden.

Veiligheidsbeleid

Om jouw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neem ik alle redelijke maatregelen, op technisch als op organisatorisch vlak, om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen.

De bescherming van uw gegevens neem ik zeer serieus, maar het internet is geen 100% veilige omgeving voor  gegevensoverdracht of gegevensopslag.

Mocht het toch mislopen met de beveiliging van uw gegevens, word je dit binnen de 72 u hiervan op de hoogte gebracht en stel ik alles in het werk om dit probleem op te lossen.

Bewaring van gegevens

Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot deze gegevens. de kwaliteiten van de dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

Cookies

De website https://hildaschouppe.be maakt gebruik van volgende cookies:

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Cookies hebben de bedoeling de inhoud van de websites te verbeteren en het gebruiksgemak te vergroten. De aldus verzamelde informatie wordt anoniem verwerkt.

Sociale media cookies
Wij hebben geen invloed op het gebruik van cookies op deze sites. Voor verdere informatie hierover, vraag ik je de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn hierover na te lezen.

Jouw rechten

Je hebt steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die ik van jou verwerk.

Je hebt tevens recht om jouw persoonsgegevens te wissen, beperking van de werking van jouw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.

Je kan op ieder moment jouw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Hiertoe kan je contact opnemen met mij via de contactgegevens zoals opgenomen in deze Privacyverklaring.

Je hebt tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

Links naar andere websites


Links die opgenomen zijn op de website zijn louter ter informatieve titel. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, noch voor de inhouden van externe links, noch voor de eerbiediging van een beleid inzake persoonlijke levenssfeer. Bij het betreden van de externe links leest u best het privacybeleid van de betrokken website door.

Contactgegevens

Hilda Schouppe
Weverboslaan 44
9050 Gentbrugge
hildaschouppe@scarlet.be
0479/39 07 88
BE0 884 170 044